راهبردهای برکات

راهبردهای برکات:

  1. مشاوره اقتصادی جهت درآمدزایی و افزایش درآمد فعالیت های اقتصادی طلاب و متدینین؛
  2. تکمیل و تقویت ایده های خلاقانه و تولیدات نخبگانی جهت عرضه به جامعه؛
  3. سعی در جهت تقویت و پشتیبانی زنجیره فروش با استفاده از ابزارهای مدرن و بروز بویژه در فضای مجازی؛
  4. تلاش در راستای رفع موانع بین تولیدکننده و مصرف کننده؛
  5. معرفی ظرفیت های نوین اقتصادی که توسط مجامع عمومی و ادارات دولتی یا اشخاص و خیرین برای طلاب و متدینین شکل خواهد گرفت.